Päivitetty 16.6.2017

Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto
Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Edunvalvontaa Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirissä  

Muuttuvassa ympäristössä edunvalvonta on tärkeää 

Eläkeliiton toimintaympäristössä on meneillään merkittäviä ja vaikeasti ennakoitavia muutoksia. Edunvalvonnassa ja vaikuttamistyössä ovat keskeisessä osassa meneillään olevat sote- ja aluehallintoalueuudistukset ja lähipalveluiden turvaaminen. Väestön ikääntyminen tuo omat haasteensa. Kansalaisjärjestöjen merkitys kasvaa. Niiden toiminta muuttuu yhä haasteellisemmaksi.  

  

1. Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin edunvalvontasuunnitelma liittokokouskaudelle 2015-2018  

                    

Suunnittelukauden painopisteet ovat

1.     Sote-ja aluehallinnon uudistukset

2.     Edunvalvontakoulutuksen järjestäminen

3.     Paikallistason edunvalvonnan turvaaminen

4.     Oikean kuvan luominen ikäihmisistä ja heidän merkityksestään
Suunnitelma löytyy täältä                      

Piirin edunvalvontatoimikunta ja edunvalvontavastaava

Varsinais-Suomen piirissä on edunvalvontatoimikunta ja edunvalvontavastaava. Piirihallitus nimeää tehtävien hoitajat vuosittain.                      

Yhteistyökumppanit / vaikuttamiskanavat

1. Vanhusneuvostot, Eläkeliiton yhdistykset ja niiden kunnallisissa luottamustehtävissä olevat jäsenet
- edunvalvonta- ja vaikuttamistyö kuntatasolla

2. Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta (Varsinais-Suomen liitto)        
- edunvalvonta- ja vaikuttamistyö maakunta- ja kuntatasolla

3.  Eläkeliitto ry ja EETU ry                                             
- edunvalvonta- ja vaikuttamistyö valtakunnan tasolla 
    

 

 

 

2. Edunvalvonnan toimijat Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirissä vuonna 2017

Edunvalvontavastaava
Anna-Liisa Nuutila,         annaliisa.nuutila(at)gmail.com  p.040 7235600

Edunvalvontatoimikunta
Juhani Tynjälä, pj.           juhani.tynjala(at)gmail.com        p.044 4845356
Anna-Liisa Nuutila          annaliisa.nuutila(at)gmail.com   p.040 7235600
Lasse Saarinen                saarinenlassea(at)gmail.com       p.0400 881949
Liisa Suomi                      liisa.k.suomi(at)gmail.com            p.0500 555209
Mirja Rouhiainen           varsinais-suomi(at)elakeliitto.fi    p.044 3500065 

 

Edustajat Varsinais-Suomen Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa
Anna-Liisa Nuutila         annaliisa.nuutila(at)gmail.com     p.040 7235600                  
Juhani Tynjälä                 juhani.tynjala(at)gmail.com         p.044 4845356
  

 

 

 

3. Työtämme ohjaavat Eläkeliiton yhteiset tavoitteet: 

3.1    
Hyvin voiva jäsenistö – hyvinvoiva järjestö
                        
Eläkeliiton toimintaohjelma vuosille 2015-2018

                                                                      
Missio    Eläkeliitto edistää eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien      
henkilöiden henkistä ja aineellista hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta                 
ja täysivaltaista kansalaisuutta sekä luo oikeaa kuvaa ikääntymisestä         
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ikäystävällisen yhteiskunnan           aikaansaamiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                               Visio      Eläkeliitto on arvostettu, luotettava ja uudistuva ikääntyvien                       kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvaa edistävä toiminnaltaan maamme                       merkittävin ja vaikutusvaltaisin sekä jäsenmäärältään suurin                eläkeläisjärjestö.                                                     

Arvot     Eläkeliiton toiminta pohjautuu seuraaville arvoille: inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteis- ja yhteiskuntavastuu.                                  
Toimintaohjelma löytyy osoitteesta:
 www.elakeliitto.fi  (Eläkeliitto>toimintaohjelma)

                                                                                                                                                                                                                                     

3.2 
10 kohtaa ikäihmisten hyväksi     
                                                                                             
Eläkeliiton ikäpoliittiset tavoitteet vuosille 2015 – 2018

Eläkkeiden ostovoima                                                                                                                      
1.  Lakisääteisen eläkejärjestelmämme on taattava kaikilla tulotasoilla riittävä toimentulo.                                                                                                                                       

2.  Pienempien eläkkeiden ostovoima on turvattava myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Eläkkeiden verotus                                                                                                                                

3.  Eläkkeiden verotus ei saa olla palkkaverotusta ankarampi millään tulotasolla.                            

 4.  Välillisen verotuksen korotukset on korvattava pienituloisille kansan- ja takuueläkkeen tasokorotuksina.

Hyvinvointipalvelut                                                                                                                           

5.  Lähipalvelut on turvattava koko maassa sote-uudistuksen toteutuessakin.            

6.  Omaishoitajien palkkiot on yhtenäistettävä ja maksatus on siirrettävä Kelalle. 

 Osallisuus ja kuulluksi tuleminen                                                                                              

7.  Vanhusneuvostot on säilytettävä kunnissa.                                                                     

8.  Ikäihmisiä edustavia kansalaisjärjestöjä on kuultava esimerkiksi kunnallisissa lautakunnissa.

Kansalaistoiminta                                                                                                                                   

9.  Kansalaisjärjestöjen toiminta on turvattava taloudellisesti myös muuttuvissa olosuhteissa.                                                                                                                            

10.  Kilpailu- ja verolainsäädännössä on huomioitava yleishyödyllisten järjestöjen merkitys.      

    

             

4. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry.                     

EETU ry on jäsenjärjestöjensä yhteistyöelin. Se toimii eläkeläisten ja  
ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi. 
                     
EETU ry:n yhteystiedot ja kannanotot osoitteesta:
www.eetury.fi  

 

 

5. Huomisen kynnyksellä 2016

EETU ry:n järjestöjen toimeksiannosta toteutetussa tutkimuksessa on selvitetty 55-84 vuotiaiden suomalaisten käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme, suhtautumisesta eläkeläisjärjestöihin, luottamusta eläkejärjestelmään ja siihen vaikuttaviin tahoihin. Tutkimus toteutettiin vuonna 2016 neljännen kerran.                                            
Kysely löytyy osoitteesta: 
www.eetury.fi/artikkelit